نمونه سوالات ورزشهای رزمی همراه با پاسخنامه تستی

نمونه سوالات شنا تخصصی همراه با پاسخنامه تستی

نمونه سوالات حرکات موزون خواهران (۲) همراه با پاسخنامه تستی

نمونه سوالات فوتبال (۲) همراه با پاسخنامه تستی

نمونه سوالات فعالیت رسانه ای در ورزش_فوتبال ( ۲)همراه با پاسخنامه تستی

نمونه سوالات مفاهیم مدیریت در ورزش پرورشی_همگانی_قهرمانی_حرفه ای همراه با پاسخنامه تستی

0