نمونه سوالات حرکات موزون خواهران (۱) همراه با پاسخنامه تستی

نمونه سوالات متون خارجه در مبانی علوم انسانی ورزش همراه با پاسخنامه تستی

نمونه سوالات اصول و مبانی مدیریت همراه با پاسخنامه تستی

نمونه سوالات کار آفرینی در ورزش همراه با پاسخنامه تستی

نمونه سوالات اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی همراه با پاسخنامه تستی

نمونه سوالات ترکیب بدن و کنترل وزن همراه با پاسخنامه تستی

وبلاگ پیام نوری ها

نحوه محاسبه نمره تئوری و عملی

نحوه محاسبه نمره تئوری و عملی

سوالات متداول

روش های پرداخت

0